Hoërskool Marais Viljoen High School

Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Exam Rules and Pass requirements / Ekasamen reels en vorderings voorwaardes

Eksamenreëls

 1. Skoolreëls geld onder alle omstandighede. Bring Marais Viljoen dagboek elke dag skool toe tydens die eksamen
 2. Leerders mag nie tydens die eksamen self van lokaal of sitplek skuif nie. (Punte sal afgetrek word).
 3. Doktersbriewe tydens die eksamen moet in K20 ingehandig word. (Me Du Preez).
 4. Geen selfone, slimhorlosies, elektroniese toestelle, pette, pennesakkies (behalwe deurskynendes) of blikkies, brilkassies, sakrekenaaromhulsels of notas waarop aantekeninge gemaak kan word mag gedurende die eksamen in die besit van 'n leerder wees nie.
 5. Geen tasse of sakke word in die eksamenlokaal toegelaat nie. Om hierdie rede aanvaar ons geen verantwoordelikheid vir waardevolle artikels wat uit tasse wegraak nie.
 6. Geen lenery sal tydens die eksamen toegelaat word nie. (Sorg dat jy die nodige het wanneer jy eksamen skryf).
 7. Leerders moet te alle tye stil wees gedurende die eksamen. Vraestelle word alleen uitgedeel as leerders in die lokaal stil en ordelik is. Leerders mag nie die lokaal verlaat voordat die tydsduur van die vraestel verby is nie - al het die leerder self reeds klaar geskryf. Leerders mag onder geen omstandighede met mekaar praat as hy/sy in besit van ‘n antwoordstel is nie.
 8. Oneerlikheid, in watter vorm ookal, is ‘n oortreding wat tot gevolg kan hê dat leerders nul vir die betrokke vraestel kan kry en tot skorsing kan lei.
 9. Gebruik en/of sigbaarheid van selfone, of selfone wat lui sal op dieselfde manier as oneerlikheid tydens eksamen hanteer word.
 10. Leerders moet 20 minute voor die aanvang van die eksamen reeds in die eksamenlokaal sit.
 11. Alle leerders wat die skool bywoon of besoek gedurende die eksamen, moet in volle skooldrag geklee wees. Leerders wat in gewone klere opdaag, sal nie op die skoolterrein toegelaat word nie.

Exam Rules

 • School rules are enforced under all circumstances. The Marais Viljoen diary must be at school every day during the exams.
 • Learners may not change their allocated seat or exam room during the exams. (Marks will be deducted if this infringement occurs).
 • Doctor's letters must be handed in at Room 20 (Mrs. du Preez) during the exams.
 • No cellphones, smart watches, electronic devices, caps, pencil cases (unless transparent), pencil boxes, reading glass cases, calculator covers or notes may be in a learner's possession during the duration of an exam.
 • No school bags are allowed in exam rooms. Therefor the school does not accept any responsibility for any valuables disappearing from school bags placed outside classes.
 • Learners will not be allowed to borrow anything from another learner during the exams. (Make sure that you have all necessary equipment when writing your exams).
 • Learners are required to be quiet at all times during the exams.
  • Exam papers will only be handed out when learners in the exam room are quiet.
  • No learners may leave the exam room before the allocated time has expired, even though he/she has finished writing.
  • Under no circumstances may learners talk to each other while they have answer sheets in their possession.
 • Dishonesty of any nature is an offence which can lead to a learner being awarded zero for that particular paper and subsequently this may lead to expulsion.
 • No cell phones and MP3 Players are allowed in the exam rooms. Cell phones being used or seen during exams will be dealt with in the same manner as dishonesty.
 • Learners must be seated in the examination room at least 20 minutes prior to an exam.
 • All learners that attend school during an exam must be dressed in full school uniform. Learners dressed in ordinary clothes will not be allowed on the school premises.

Slaagvereistes

Graad 8 En 9

Minstens 50% vir Huistaal en 40% vir Eerste Addisionele Taal / At least 50% for Home Language and 40% for First Additional Language;
 • Minstens 40% vir Wiskunde / At least 40% for Mathematics;
 • Minstins 40% vir enige drie oorblywende vakke / At least 40% for any three remaining subjects;
 • Minstens 30% vir enige twee oorblywende vakke / At least 30% for any two remaining subjects;
 • 'n Leerder kan vir een vak (Wiskunde en Tale uitgesluit) onder 30% hê en steeds slag / A learner may obtain below 30% (excluding Languages and Mathematics) of one subject and can still pass.
Graad 10 Tot 12
 • 40% in Huistaal behaal / 40% in Home Language;
 • 40% in enige ander twee vakke behaal / 40% in any two remaining subjects;
 • 'n leerder mag nie vir meer as een vak minder as 30% behaal nie / a learner may not obtain below 30% in more than one subject.